777 323 465
0
0

Váš nákupní košík je prázdný!

Obchodní podmínky pro eshop společnosti KODED STAV s.r.o. dostupný na www.koded.cz


I.

Základní ustanovení


 1. Následující obchodní podmínky (dále jen „OP“ nebo „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě umístěném na internetových stránkách www.koded.cz (dále jen „eshop“) v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. z.“) a vymezují a zpřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vyplývající z kupní smlouvy.

 2. Učiněním objednávky kupující potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a bez výhrad je akceptuje.


 3. Ustanovení těchto OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy; odchylná ujednání v kupní smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost.


 4. Prodávající může tyto OP v přiměřeném rozsahu změnit, přičemž aktuální znění je povinen vždy zpřístupnit na svých internetových stránkách.


 5. Pokud dojde ke změně OP v průběhu plnění smlouvy při opětovném dlouhodobém plnění, je prodávající povinen kupujícímu změnu bez zbytečného odkladu oznámit a kupující má právo změny odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 1 (jednoho) měsíce.


 6. Tyto obchodní podmínky jsou publikovány na internetových stránkách eshopu; je tedy v souladu se zákonem umožněna jejich archivace a též reprodukce kupujícím.


 7. Prodávajícím a provozovatelem eshopu je obchodní společnost KODED STAV s.r.o., IČ 27926036, se sídlem Miranova 148/10, Hostivař, 102 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 126960.


 8. Provozovna prodávajícího se nachází na adrese Miranova 148/10, 102 00, Praha Hostivař. Otevírací doba, telefonní čísla jakož i podrobnější a pravidelně aktualizované kontaktní informace jsou umístěny v sekci „Kontakt“ na výše uvedené internetové stránce prodávajícího (https://koded.cz/contacts).


 9. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí platným právním řádem České republiky.


 10. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené příslušnými ustanoveními o. z. o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810 a násl. o. z.) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 11. Je-li kupujícím podnikatel, řídí se vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené příslušnými ustanoveními o. z. o kupní smlouvě. Ustanovení těchto smluvních podmínek, které jsou označeny tak, že se vztahují na kupujícího – spotřebitele, se na vztahy, kde je kupujícím podnikatel, neužijí.


 12. Pokud byla mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka se považuje za návrh kupní smlouvy dle rámcové kupní smlouvy a následně uzavřená kupní smlouva tuto rámcovou kupní smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje.


II.

Vymezení některých pojmů


 1. Prodávajícím je obchodní společnost KODED STAV s.r.o., IČ 27926036, se sídlem Miranova 148/10, Hostivař, 102 00 Praha 10, jak je specifikována v čl. I. Prodávající při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní tj. podnikatelské činnosti.

 2. Kupujícím - spotřebitelem (dále též jen „spotřebitel“) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy s podnikatelem jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.


 3. Kupujícím – podnikatelem je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupujícího - podnikatele, pokud z jejich textu nevyplývá, že se vztahují na kupujícího – spotřebitele.

 4. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.


 5. Prostředky komunikace na dálku jsou prostředky komunikace, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Prostředky komunikace na dálku se rozumí zejména neadresovaný tisk, adresovaný tisk, typový dopis, reklama v tisku s objednávkovým tiskopisem, katalog, telefon s (lidskou) obsluhou, telefon bez (lidské) obsluhy (automatický volací přístroj, audiotext), rozhlas, videotelefon (telefon s obrazovkou), videotext (mikropočítač a televizní obrazovka), elektronická pošta, faxový přístroj, televize (televizní nákup, teleshopping), veřejná komunikační síť - například internetový eshop.


III.

Jak nakupovat a uzavření smlouvy


 1. Nákup v eshopu je možný primárně po přihlášení k uživatelskému účtu kupujícího.


 2. Nakupovat je možno též přímo z webového rozhraní obchodu (to funkce nemusí být vždy a pro všechny objednávky dostupná).


 3. Uživatelský účet jsou informace o uživateli webových stráněk eshopu; uživatelský účet je vždy jedinečný a je identifikován uživatelským jménem a heslem. Vzniká na základě registrace na webové stránky a umožňuje užívat eshop v plném rozsahu.


 4. Registrace je proces, při kterém uživatel zadá na webové stránky eshopu určité a prodávajícím určené údaje za účelem zřízení uživatelského účtu, případně uživatel povolí webovým stránkám (vč. mobilní aplikace), aby tyto údaje o uživateli získala ze zařízení uživatele. V případě, že uživatel odmítne při registraci uvést některé požadované údaje či zadá údaje nepravdivé, zkreslené apod. (např. za účelem oklamání softwaru s cílem dosáhnout dokončení registrace – zjevně fiktivní telefonní čísla, smyšlené či cizí poštovní, mailové adresy apod.), je registrace, i pokud by došlo k jejímu potvrzení (v důsledku oklamání systému webových stránek a prodávajícího), neplatná a bude kdykoliv zrušena; ke zrušení registrace může dojít i kdykoliv později, pokud uživatel porušuje své povinnosti vůči prodávajícímu (např. neplnění kupní smlouvy). Pro dokončení registrace uživatel obdrží potvrzující email nebo SMS zprávu. Na registraci není právní nárok a prodávající má právo si zvolit, s kým bude vstupovat do právních vztahů. Dokončení registrace nezakládá nárok na uzavření (budoucí) kupní smlouvy mezi uživatelem (potenciálním kupujícím) a prodávajícím.


 5. Uživatelský účet může být dočasně nedostupný s ohledem na údržbu systému prodávajícího či třetích stran, poskytujících software a hardware prodávajícímu.


 6. Ustanovení týkající se pravdivosti zadávaných údajů platí i při nákupu bez registrace.


 7. Při používání stránek eshopu webová stránka odesílá do zařízení uživatele při jejím navštívení malé soubory – tzv. cookies, které jsou v zařízení uživatele trvale nebo dočasně uloženy. Umožňují zaznamenat informace o návštěvě uživatele na webových stránkách a nastavení webových stránek pro další návštěvu, a slouží pro zlepšení funkčnosti webových stránek. Dále umožňují například výběr relevantní reklamy. Cookies přesto, že shromažďují řadu informací (o softwaru a hardwaru uživatele, o jeho připojení k síti internet atd.), neslouží pro identifikaci konkrétní osoby. Užíváním webových stránek uživatel souhlasí s využíváním cookies. V případě odmítnutí využívání cookies není zaručena plná a bezproblémová funkčnost webových stránek.

 8. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy.


 9. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.


 10. Formální potvrzení objednávky spotřebitele prodávajícím (dle § 53 odst. 5 o. z.) není akceptací návrhu smlouvy prodávajícím.

 11. Kupní smlouva vzniká (až) závazným potvrzením objednávky (akceptací návrhu smlouvy) ze strany prodávajícího; prodávající poskytne kupujícímu - spotřebiteli v textové podobě kromě znění smlouvy i znění těchto obchodních podmínek.


 12. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu apod.) oprávněn žádat od kupujícího autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Pokud poté kupující autorizaci odmítne provést nebo ji bez zbytečného prodlení neprovede, považuje se objednávka za neplatnou.


 13. Jednotlivé kroky technické povahy, které vedou k uzavření smlouvy, jsou zřejmé z průběhu objednávání a kupující má možnost před potvrzením odeslání (podáním) objednávky zadané údaje překontrolovat a případné chyby opravit.


 14. V průběhu používání internetových stránek eshopu a objednávání jsou kupujícímu – spotřebiteli sděleny v souladu se zákonem (§1811 odst. 2 o.z.) mj. tyto skutečnosti


  1. údaje o totožnosti, adrese sídla, telefonním čísle a adresa pro doručování elektronické pošty

   prodávajícího

  2. označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností – kupující bere na vědomí, že fotografie zboží má pouze ilustrativní charakter a barva, povrchová struktura apod. vizuální vlastnosti zboží mohou být odlišné od skutečnosti, mj. s ohledem na technická zařízení

  3. celkovou cenu zboží nebo služby včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, a případně (pokud povaha zboží nebo služby neumožňuje tuto cenu rozumně určit předem) způsob jejího výpočtu,

  4. způsob platby, způsob a čas dodání nebo plnění a případně pravidla vyřizování stížností,

  5. náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány,

  6. údaj o existenci práv z vadného plnění, případně také o záruce za jakost, poprodejním servisu a jejich podmínkách,

  7. údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou, nebo má-li být závazek automaticky prodlužován,

  8. údaje o funkčnosti digitálního obsahu, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi, včetně technických ochranných opatření, a

  9. údaje o možnosti digitálního obsahu, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi fungovat společně s technickým a programovým vybavením, které se obvykle s digitálním obsahem, službou digitálního obsahu a věcí s digitálními vlastnostmi téhož druhu používá, aniž je zapotřebí je převést (kompatibilita), nebo s jiným technickým a programovým vybavením, než které se obvykle s digitálním obsahem, službou digitálního obsahu a věcí s digitálními vlastnostmi téhož druhu používá (interoperabilita), které jsou podnikateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy.

 15. Před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku, prodávající sděluje kupujícímu – spotřebiteli v souladu s § 1820 o. z. tyto údaje:


  1. údaje o hlavních vlastnostech zboží nebo služby v rozsahu odpovídajícím použitému prostředku komunikace na dálku a povaze zboží nebo služby,

  2. údaje o své totožnosti,

  3. adresu sídla, telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty, případně i údaje o jiném prostředku on-line komunikace, který podnikatel též poskytuje za účelem rychlé a účinné komunikace a který spotřebiteli umožňuje uchovat písemnou komunikaci s podnikatelem v textové podobě, včetně data a času jejího uskutečnění; v případě, že podnikatel jedná za jiného podnikatele, také údaje o jeho totožnosti a sídle,

  4. adresu provozovny, pokud se liší od adresy sídla, a v případě, že podnikatel jedná za jiného podnikatele, také adresu, na niž může spotřebitel zaslat stížnost,

  5. celkovou cenu a náklady na dodání podle § 1811 odst. 2 písm. c) a e); v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, sdělí tento údaj také za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,

  6. údaj o přizpůsobení ceny osobě spotřebitele na základě automatizovaného rozhodování, byla-li cena takto přizpůsobena,

  7. náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,

  8. způsob platby, způsob a čas dodání nebo plnění a případně pravidla vyřizování stížností,

  9. podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, jakož i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, pokud lze tohoto práva využít; náležitosti vzorového formuláře stanoví prováděcí právní předpis,

  10. údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, výši nákladů spojených s vrácením zboží, nemůže-li být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou,

  11. údaj, že při odstoupení od smlouvy po předložení žádosti o započetí plnění již v průběhu lhůty pro odstoupení podle § 1824a odst. 3 nebo podle § 1828 odst. 5 musí spotřebitel podnikateli poskytnout úhradu podle § 1834,

  12. údaj, že spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy, je-li tomu tak, nebo údaj o tom, za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne,

  13. údaj o existenci práv z vadného plnění, případně také o záruce za jakost, poprodejním servisu a jejich podmínkách,

  14. údaj o kodexu chování, pokud se jej podnikatel zavázal dodržovat v souvislosti s některou obchodní praktikou nebo odvětvím jeho podnikání a o tom, jak lze obdržet jeho kopii,

  15. údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou nebo má-li být závazek automaticky prodlužován,

  16. nejkratší dobu, po kterou budou trvat spotřebitelovy povinnosti ze smlouvy, má-li být smlouvou určena,

  17. údaj o povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována, a o jejích podmínkách,

  18. údaje o funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě podle § 1811 odst. 2 písm. h) a i), a

  19. údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování sporů spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 16. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.


 17. Prodávající vydá kupujícímu - spotřebiteli potvrzení o uzavřené smlouvě v textové podobě v přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději však v okamžiku dodání zboží.


 18. Při nákupu v eshopu jsou kupujícímu – spotřebiteli poskytnuty též tyto údaje:

  1. zda uzavřená smlouva bude u prodávajícího uložena a zda k ní umožní kupujícímu - spotřebiteli přístup,

  2. o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít,

  3. o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy a

  4. o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky.


 19. Kupující - spotřebitel při objednávce v souladu s § 1826a odst. 2 o. z. potvrdí, že při objednávce výslovně na vědomí, že se zavazuje k zaplacení. Je-li objednávka činěna použitím tlačítka nebo obdobného ovládacího prvku, jsou označeny snadno čitelným nápisem „Objednávka zavazující k platbě“ nebo jinou odpovídající jednoznačnou formulací.


IV.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující může stornovat učiněnou objednávku (tj. odvolat návrh na uzavření smlouvy) do té doby, než je potvrzena prodávajícím.


 2. Právo prodávajícího zrušit učiněnou objednávku kupujícího je vyhrazeno, a to pokud se předmětné zboží přestalo vyrábět, dodávat nebo se zvýšila cena dodavatele, od něhož prodávající zboží odebírá. Ze stejných důvodů může prodávající od smlouvy odstoupit.

 3. Kupující - spotřebitel může odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Není-li dále stanoveno jinak, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy.


 4. Je-li předmětem závazku koupě zboží, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy kupující - spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo


  1. poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

  2. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

  3. první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.


 5. Kupující - spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu.


 6. Pokud prodávající umožňuje kupujícímu - spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, potvrdí kupujícímu - spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

 7. Odstoupí-li kupující - spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta je zachována, pokud kupující - spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím.


 8. Prodávající může po kupujícím - spotřebiteli požadovat pouze tuto úhradu: Jestliže kupující - spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu - spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží; kupující - spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

 9. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu - spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující - spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.


 10. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.


 11. Odstoupí-li kupující - spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu - spotřebiteli dříve, než obdrží zboží, nebo než mu kupující - spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.


 12. Kupující - spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. To neplatí, pokud prodávající nesdělil kupujícímu - spotřebiteli údaje podle § 1820 odst. 1 písm. i) o. z.


 13. Kupující - spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy mj.


  1. o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího - spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy poučil kupujícího - spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,

  2. o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího - spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

  3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

  4. o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném kupujícím - spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,

  5. o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující - spotřebitel porušil,

  6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující - spotřebitel porušil,

  7. o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,

  8. o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,

  9. uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být kupující - spotřebitel fyzicky přítomen, nebo

  10. o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího - spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, kupujíc - spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a prodávající mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4 o. z.


V.

Cena a platební podmínky


 1. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i bez předchozího ohlášení.


 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:


  1. předem bankovním převodem na účet

  2. při osobním odběru v provozovně v hotovosti

  3. dobírkou při doručení na adresu v hotovosti.

 3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.


 4. Kupní cena je považována za zaplacenou okamžikem připsání celé částky za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti na pokladně prodávajícího.


 5. Prodávající je oprávněn před dodáním zboží požadovat na kupujícím zálohu, a to ve výši max. 100 % ceny zboží včetně, a to zejména v případech, kdy je zboží:


  1. zhotoveno či upravováno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

  2. dostupnost zboží není označena na webových stránkách prodávajícího „skladem“

  3. jedná se o větší než obvyklé množství jednoho druhu zboží


 6. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.


 7. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. Při neuvedení přiděleného variabilního symbolu si prodávající vyhrazuje právo považovat kupní cenu za neuhrazenou až do okamžiku, kdy mu kupující prokáže odeslání platby a platba bude na straně prodávajícího spárována.

 8. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení; jinak si prodávající vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.


 9. Cena zboží uvedená u zboží na eshopu nezahrnuje cenu dopravy (poštovné, doběrečné apod.) ani cenu za instalaci zboží (odbornou montáž apod.).


 10. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 11. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej společně s dodávkou zboží.


 12. Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, prodávající je oprávněn poté, co kupujícího e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem po jejím uplynutí prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.


VI.

Dodací podmínky


 1. Místo dodání zboží je


  1. adresa uvedená kupujícím v objednávce (adresa na území České republiky) nebo

  2. provozovna prodávajícího (v případě volby osobního odběru zboží)

 2. Kupující je povinen v objednávce uvést kontaktní údaje, které jsou nezbytné k úspěšné přepravě a doručení, zejména: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a přesnou adresu místa doručení, aby byla jednoznačně identifikovatelná.


 3. Místo dodání může být odlišné od fakturační adresy.


 4. Změna fakturačních údajů a údajů pro dodání zboží není po potvrzení objednávky možná, ledaže si změnu dohodne kupující na své náklady přímo s dopravcem, který zajišťuje přepravu zboží.


 5. Dodací lhůta je dle provozní kapacity a dostupnosti zboží zpravidla 10 pracovních dní. Uvedenou lhůta je lhůtou, kdy je zboží předáno k přepravě prvnímu přepravci nebo kdy je připraveno k osobnímu odběru na provozovně prodávajícího.


 6. Je-li zboží doručováno prostřednictvím přepravní služby, je nutno k této lhůtě připočíst tři pracovní dny.


 7. Dodací lhůta se prodlužuje přiměřeně k okolnostem, zejména je-li zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.


 8. V závislosti na typu výrobku se termín dodání zboží, není-li toto zboží skladem, pohybuje mezi třemi až osmi týdny.

 9. Požaduje-li kupující odlišně od lhůty uvedené v těchto OP nebo u konkrétního zboží v eshopu, kdy na pozdějším dodání zboží by kupující nemusel mít zájem, je nutno, aby to sdělil současně s objednávkou prodávajícímu; odchylná lhůta dodání je pak sjednána toliko tehdy, pokud prodávající odlišnou lhůtu kupujícímu výslovně potvrdí.


 10. Místo dodání určuje kupující svojí volbou v objednávkovém formuláři.


 11. Dopravu zboží zajišťuje prodávající na základě volby kupujícího v objednávkovém formuláři.


 12. Pokud kupující zvolil osobní odběr na prodejně prodávajícího, je povinen si tam zboží převzít.

 13. Kupující je povinen zboží od přepravce (doručení přepravní službou) nebo v provozovně prodávajícího řádně převzít. Pokud však kupující shledá na zboží závady, zejména porušenost obalů, menší počet balíků apod., doporučuje se kupujícímu zboží od přepravce nepřebírat a důvody nahlásit přepravci. Pokud kupující přes shora uvedené závady zásilku převezme, je povinen případné závady nahlásit neprodleně přepravci. Obdobný postup platí při osobním převzetí v provozovně prodávajícího. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nebo shledání stavu zboží, který je v rozporu se shora uvedeným, se kupující zavazuje zásilku od přepravce nepřevzít a

  potvrdit dopravci poškození zboží a následně ihned po takovém nepřevzetí a jeho důvodech informovat prodávajícího.


 14. V případě zjevného poškození zboží při jeho dodání dopravcem je kupující povinen dodané zboží nepřevzít a potvrdit dopravci poškození zboží do protokolu dopravce. V případě, že kupující zjistí poškození způsobené dopravcem až po převzetí zboží, je kupující povinen bezodkladně po tomto zjištění informovat o tomto prodávajícího na jeho elektronickou adresu.

 15. V případě kupujícího – podnikatele je kupující povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, s přihlédnutím k povaze zboží. Jestliže kupující – podnikatel zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce jen tehdy, pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.


 16. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


 17. V případě vrácení dodávaného zboží jako nevyzvednutého prodávajícímu, lze zboží kupujícímu na základě jeho písemné žádosti opětovně zaslat, kupující je však povinen hradit náklady na opětovné dodání zboží. Prodávající je zároveň oprávněn požadovat od kupujícího platbu předem před zasláním objednaného zboží


VII.

Dodací podmínky pro kupujícího – spotřebitele


 1. Je-li kupujícím spotřebitel, platí pro prodej zboží krom ustanovení uvedených v čl. VI. těchto OP i ustanovení tohoto článku, které se použije přednostně.

 2. Není-li ujednán čas plnění, prodávající odevzdá věc kupujícímu bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů; to nesplatí u zboží, které není skladem a bylo takto označeno.


 3. Má-li prodávající kupujícímu věc odeslat, je kupujícímu odevzdána v okamžiku, kdy ji spotřebiteli nebo jím určené osobě předá dopravce. Určil-li však dopravce kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut, je věc kupujícímu odevzdána v okamžiku, kdy ji prodávající předá tomuto dopravci; práva kupujícího vůči dopravci tím nejsou dotčena.


 4. Nepřevezme-li kupující věc v čase uvedeném v odstavci 2, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění. Neujednají-li strany její výši, platí za ujednanou výše obvyklá.


 5. Je-li prodávající v prodlení s odevzdáním věci, může kupující od smlouvy odstoupit, nesplní-li prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu kupující poskytl. Kupující může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy anebo kupující sdělil prodávajícímu před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné; § 1980 o. z. o fixním závazku se nepoužije.

 6. Prodávající vrátí bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy kupujícímu všechna peněžitá plnění, která kupující podle smlouvy uhradil.


 7. Převzetím koupené věci nabývá kupující k věci vlastnické právo.

 8. Při samoobslužném prodeji nabývá kupující vlastnické právo k věci zaplacením kupní ceny. Do té doby může kupující vrátit věc na původní místo. Vznikne-li na věci škoda před zaplacením kupní ceny, nahradí se podle obecných ustanovení.

VIII.

Specifika nákupu a použití obkladů a dlažby


 1. Kupující bere na vědomí, že obklady a dlažba jsou vyráběny z přírodních materiálů tradičním způsobem, který může vykazovat kolísání v odstínu a designu oproti barevným odstínům a vzorům použitým při prezentaci v katalogu, na internetu nebo se vzorky vystavenými v provozovně prodávajícího. Fyzický vzhled výrobku je nutno překontrolovat před zabudováním.

 2. Nákup obkladů a dlažeb určených do jedné plochy je nutno realizovat najednou, a to za účelem minimalizace rizika možných rozdílů v odstínovém kolísání keramických obkladů a dlažby s různým datem výroby.


 3. Kvalitu obkladů a dlažeb je nutno zkontrolovat před pokládkou rozložením do prostoru.


 4. Po spotřebování a použití (nalepení) obkladů a dlažeb není možné reklamovat odlišné odstíny, viditelné mechanické poškození a rozdíly v rozměrech.


 5. Při přejímce výrobků jednoho druhu se doporučuje ověřit, že v kolonce odstínu (šarže) a rozměru (kalibrace) na všech obalech jsou uvedeny shodné údaje.

 6. V prodaném množství výrobků je normou i při deklarované 1. jakosti povolen výskyt až pětiprocentního podílu výrobků nižší jakosti. Doporučuje se proto zakoupit minimálně o 5 % až 10 % materiálu více oproti ploše pokládky (prořezu).


 7. Pro pozdější opravy nebo rozšíření plochy obkladu a dlažby se doporučuje si uschovat přebývající zboží za účelem zaručení shodného barevného odstínu / designu.


 8. Při pokládce je nutno používat pouze ověřené a doporučené materiály (lepidla a spárovací hmoty) používané pro zabudování keramických obkladových prvků a dodržet pracovní postup předepsaný výrobcem. Na spárování je zakázáno používat hrubozrnné hmoty. Během spárování je nutno chránit povrch dekorací, např. ochrannou páskou. Skleněné dekorativní listely je nutno chránit proti poškození jak z lícové, tak i z rubové (montážní) strany.

 9. Nedoporučujeme montáž bez spáry, zvláště v případě spojování skleněných ozdob s kalibrovanými obklady.


 10. Při údržbě keramických obkladových prvků a dlažby je zakázáno používat čisticí prostředky s koncentrovaným obsahem louhů, kyselin, nebo jiných chemických látek, které by mohly obklady a dlažby poškodit. Pro údržbu výrobků jsou určeny obvyklé čisticí prostředky doporučené podle místa a způsobu užití. Pro odstranění nečistot z dekorací je zakázáno používat tekutiny a jiné, agresivní, hrubozrnné materiály atp., které mohou zničit povrch ozdoby.

 11. Podlahové keramické prvky s deklarovanou hodnotou protiskluznosti vyžadují zvýšenou péči při jejich údržbě.


 12. Pro instalaci do venkovního prostředí je povoleno používat pouze obkladové prvky a dlažbu s deklarovanou odolností proti působení mrazu.


 13. Montáž skleněných dekorací nebo jiných dekorativních prvků vyrobených ze skla lze realizovat pouze pomocí lepidel určených pro přilepení zrcadel na stěnu za dodržení postupu stanoveného jak výrobcem prvků, tak lepidel.


 14. V případě skleněných dekorací závisí efekt změny barvy na úhlu dopadu světla; nepatrné rozdíly ve struktuře a zaoblení hran jsou specifickou vlastností takových výrobků, nikoliv jejich vadou.

IX.

Odpovědnost za vady vůči kupujícímu - podnikateli


 1. Zboží je vadné, pokud


  1. není v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

  2. neodpovídá-li vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek jakost nebo provedení věci rozdílně, nikoli však rozporně, musí věc odpovídat smlouvě i vzorku nebo předloze.


  3. je dodána jiná věc či se vyskytují vady v dokladech nutných pro užívání věci.


 2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.


 3. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.


 4. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.


 5. Odesílá-li prodávající věc, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je věc dopravena do místa určení.


 6. Je-li věc během přepravy směrována do jiného místa určení, anebo kupujícím dále odeslána, aniž měl možnost věc prohlédnout, a prodávající v době uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět o možnosti takové změny místa určení nebo takového dalšího odeslání, může kupující prohlídku odložit do doby, kdy je věc dopravena do nového místa určení.

 7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo


  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

  2. na odstranění vady opravou věci,

  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

  4. odstoupit od smlouvy.


 8. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

 9. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako v případě, je-li plnění nepodstatným porušením smlouvy.


 10. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.


 11. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.


 12. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 13. Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.


 14. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.


 15. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

  2. použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

  3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

  4. prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.


 16. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.


 17. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

X.

Záruka za jakost vůči kupujícímu - podnikateli


 1. Záruka za jakost vzniká pouze výslovným prohlášením poskytovatele záruky, že kupujícího uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění věc nebo ji opraví anebo v této souvislosti poskytne službu, nebude-li mít věc vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce.

 2. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než poskytovatel záruky, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.


 3. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.


 4. Vadu krytou zárukou musí kupující vytknout poskytovateli záruky ve lhůtě určené délkou záruční doby; kupující může právo z vadného plnění uplatnit u soudu, vytkl-li vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění. Jakmile kupující zjistí vadu, vytkne ji bez zbytečného odkladu prodávajícímu a předmět plnění prodávajícímu předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.

  XI.

  Odpovědnost za vady vůči kupujícímu - spotřebiteli


 5. Je-li kupujícím spotřebitel, užijí se ustanovení článků XI. až XIV.


 6. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc

  1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

  2. je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

  3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.


 7. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností

  1. je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

  2. věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

  3. je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

  4. věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.


 8. Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle odstavce 7 písm. b), prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.


 9. Odstavec 7 se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

 10. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.


 11. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

 12. Připouští-li to povaha koupě, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby byly předvedeny její funkce.


XII.

Záruka za jakost vůči kupujícímu - spotřebiteli


 1. Poskytovatel záruky vydá kupujícímu nejpozději při převzetí věci potvrzení o záruce za jakost (záruční list) v textové podobě. Záruční list musí být sepsán jasným a srozumitelným jazykem a musí obsahovat


  1. údaj, že má kupující ze zákona právo vůči prodávajícímu na bezplatnou nápravu a že toto právo není zárukou za jakost dotčeno, a

  2. označení věci, na niž se záruka vztahuje, obsah záruky, jméno a bydliště nebo sídlo poskytovatele záruky, postup k uplatnění práv ze záruky a podmínky záruky.

 2. Nesplněním povinnosti podle odstavce 1 není platnost záruky dotčena


XIII.

Práva kupujícího – spotřebitele z vadného plnění


 1. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí.

 2. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době.


 3. Soud právo z vady přizná i v případě, že nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při dostatečné péči zjistit.

 4. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle odstavců 1 a 2 neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.


 5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.


 6. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

 7. Při koupi použité věci mohou strany zkrátit dobu podle § 2165 o. z. až na jeden rok.


 8. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího


 9. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

 10. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil.


 11. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.


 12. Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění. Neujednají-li strany její výši, platí za ujednanou výše obvyklá.

 13. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud


  1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době po jejím vytknutí,

  2. se vada projeví opakovaně,

  3. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

  4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.


 14. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.


 15. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.


 16. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.


 17. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.


 18. Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

 19. Ujednají-li strany ještě předtím, než kupující vytkl vadu věci, že se jeho práva omezí nebo že zanikají, nepřihlíží se k tomu.

XIV.

Řešení rekalamace – práva kupujícího spotřebitele


 1. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující - spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujíícím – spotřebitelem spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je spotřebitel požadoval.

 2. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu ze spotřebitelské smlouvy (dále jen „spotřebitelský spor“).


 3. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce – Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, Praha 2, 120 00, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz.


 4. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).


XV.

Ochrana osobních údajů – poučení ke splnění povinností dle GDPR


 1. Prodávající dodržuje při zpracování osobních údajů a dalších informací, které jsou mu kupujícími poskytnuty (jméno a příjmení, resp. firma, fakturační a dodací adresa, telefon, e-mail, IČ a DIČ), povinnosti a podmínky stanovené mu právním řádem České republiky a v nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – zkráceně „GDPR“).

 2. Poučení ke splnění povinností prodávajícího dle GDPR je obsaženo v samostatném dokumentu dostupného na stránkách www.koded.cz


 3. Pokud kupující udělí prodávajícímu souhlas se zasíláním informačních emailů na adresu uvedenou kupujícím, je možno tento souhlas kdykoliv odvolat, a to požádáním prodávajícího o vyřazení emailové adresy z databáze pro zasílání informačních mailů.


XVI.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 15. 6. 2023


 2. Prodávající si vyhrazuje právo na možné textové chyby, technické nebo cenové změny bez předchozího upozornění.


V Praze dne 7. 6. 2023 KODED STAV s.r.o.