777 323 465
0
0

Váš nákupní košík je prázdný!
file_1694019487265

Reklamace


Formulář na reklamaci zboží stáhnout

 • Reklamační řád upravuje vzájemné vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, odebírajícím zboží od prodávajícího. Reklamační řád se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dále s přihlédnutím ke specifickým podmínkám prodávajícího, které upravuje tento řád, prováděcí procedury a postupy prodávajícího, zejména pro zboží, u kterého je k vyřízení reklamace nutné posouzení výrobce.


 • Záruční a reklamační podmínky stanovené reklamačním řádem se týkají pouze zboží, jehož reklamace byla kupujícím bezodkladně řádně a oprávněně uplatněna ve stanovené záruční době.


 • Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího, KODED STAV s.r.o., Miranova 148/10, 10200, Praha Hostivař


 • Reklamace viditelných vad (geometrické parametry a jakost povrchu) je možné reklamovat pouze před položením dlaždic.


 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody a ušlý zisk vyplývající z provozu produktu,

  případně jeho poruchy nebo jeho nekompatibility s jinými produkty (není-li předem písemně stanoveno jinak), ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytovaná záruka.


 • Kupující svým podpisem na dodacím listě stvrzuje převzetí zboží a svůj souhlas s reklamačním řádem a reklamačními podmínkami prodávajícího. Pokud není zboží předáno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá dopravce.


 • Kupující je povinen při převzetí zboží od prodávajícího nebo od smluvního dopravce, zboží okamžitě prohlédnout, tzn. zkontrolovat množství, které musí být v souladu s objednávkou/fakturou/dodacím listem a zda zboží není mechanicky poškozeno.


 • Případné poškození nebo promočení papírové krabice není důvodem k nepřevzetí zboží nebo reklamaci.


 • Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto při jeho převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce jen prokáže-li, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí.


 • Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré zjevné vady, které je možné zjistit při vynaložení odborné péče.


 • Prodávající neručí za případné poškození nebo ztrátu zboží během dopravy, pokud nezajišťuje dopravu vlastním zaměstnancem. Při dopravě zboží z našeho skladu k zákazníkovi dochází několikrát k překládce zboží ve skladech smluvního dopravce a může tedy tak dojít k poškození zboží, za které ručí dopravce. Při převzetí zboží od dopravce je tedy kupující povinen si řádně zkontrolovat druh a množství dodaného zboží a zda je zboží bez

  mechanického poškození! Pokud Vám není umožněna řádná kontrola zboží nebo máte pochybnosti o stavu zboží - zapište prosím do přepravního listu od dopravce - zboží převzato s výhradou (neumožněna kontrola zboží) nebo rovnou napište zjištěné mechanické poškození zboží (např. rozbité dlaždice, uštípnuté rohy apod.). Pokud od dopravce zboží

  převezmete bez výhrad a toto stvrdíte svým podpisem na přepravním listě, přechází veškerá rizika mechanického poškození na Vás. Případná reklamace mechanického poškození po převzetí zboží již nebude moci být uznána (toto se netýká prokazatelných výrobních vad).


 • V případě reklamace uplatněné spotřebitelem je tato realizována v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 • Kupující je povinen oznámit bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při vynaložení odborně provedené prohlídky zjistit. Tyto závady musí být doloženy také fotograficky.


 • Vady, které nebylo zjevně možno zjistit bezprostředně při převzetí zboží, i když existovaly při převzetí zboží, ale projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy tyto mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.


 • Písemné nebo elektronické oznámení zjištěných vad musí obsahovat identifikaci zboží, na něm zjištěných vad a popis způsobu, jak se vady projevují, a fotografie zjištěných vad.


 • Základními dokumenty pro vyřizování reklamací jsou pro zákazníka

  • faktura a dodací list, který slouží současně jako záruční list .

  • reklamační protokoly


V případě výskytu opakované reklamace je nezbytné předložit příslušné předchozí reklamační protokoly.


 • Místo uplatnění reklamace: kupující může uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího.

 • Předání, doprava a náhrada reklamací: kupující doručuje reklamované zboží osobně nebo dopravcem na vlastní náklady a nebezpečí. Zboží z oprávněné reklamace je zasláno zpět na náklady prodávajícího.

 • Keramické obklady a dlažby mohou mít, vzhledem k technologii výroby, odlišnou barevnost a kalibrační třídu, a z tohoto důvodu není možné uplatnit reklamaci na tyto estetické vady, nemají na funkci výrobku vliv.


  Způsob uplatnění reklamace, potřebné dokumenty a druhy reklamačních případů:


 • Rozsah záruky - na zboží, které je předmětem nákupu a prodeje mezi prodávajícím a kupujícím, poskytuje prodávající záruku na to, že bude způsobilé k obvyklému užívání a že bude mít obvyklé vlastnosti za dodržení příslušných norem, pracovních postupů a výkonu.

 • Délka záruky je dána zákonem, není-li dohodnuto či stanoveno jinak.

 • Odpovědnost za vady - má-li prodávající zboží odeslat na místo určené kupujícím, platí, že zboží bylo dodáno v době, kdy bylo předáno prvnímu dopravci k přepravě.

 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady, které byly kupujícím oznámeny po uplynutí záruční doby.

 • Nárok z odpovědnosti za vady - kupující je oprávněn uplatnit nárok z odpovědnosti za vady (garance), pokud oznámí prodávajícímu písemně a bez zbytečného odkladu všechny podrobnosti o zjištěné závadě. Po obdržení této zprávy je prodávající oprávněn, pokud je k

  tomu v souladu s těmito podmínkami zavázán, vyměnit vadné zboží, či odstoupit od smlouvy.

 • Odpovědnost prodávajícího je pouze do výše kupní ceny prodaného zboží.

 • Záruční doba začíná dnem vystavení dodacího listu a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v oprávněném reklamačním řízení. Dojde-li k výměně zboží, záruční doba se zkracuje o délku, po kterou kupující původní věc užíval.

 • Povinné dokumenty a náležitosti


  • kupující je povinen s vadným zbožím dodat povinné základní údaje a dokumenty, kterými jsou: číslo faktury a dodacího listu, (nebo přímo faktura a dodací list), reklamační protokol

  • jednoznačně specifikovat vadu. Bez jejího popisu nelze zboží převzít do reklamace.


 • Prodávající neručí za škody, které vznikly přepravou nebo při skladování, a dále za poškození, která vzniknou po převzetí zboží kupujícím.

 • Vlastnické právo - zboží dodané prodávajícím zůstává vlastnictvím prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny. Zaplacení je považováno za uskutečněné okamžikem

  připsáním fakturované částky na účet prodávajícího v plné výši u jeho banky.

 • Výdej zboží a ceny za skladování – po vyřízení reklamace zboží je kupující povinen zboží převzít do 7 dnů. Pro případ nezájmu kupujícího o zboží s vyřízenou reklamací či v případě prodlení s jeho převzetím o více jak 30 dnů poté, co k tomu byl prodávajícím písemně vyzván, je prodávající oprávněn uskladněné zboží po uplynutí 3 měsíců uskladnění prodat za aktuální cenu na účet kupujícího.

 • Prodávající jako skladovatel je oprávněn si z výtěžku prodeje věci odečíst skladné ve výši 50,- Kč za paletu za den.

 • Reklamované zboží dopraví kupující na adresu KODED STAV s.r.o., Miranova 148/10, 10200 Praha Hostivař nedohodnou-li se smluvní strany jinak.


  Vyloučení odpovědnosti za vady zboží


  Odpovědnost prodávajícího je pouze do výše kupní ceny prodaného zboží.


 • Prodávající neodpovídá za vady zboží, o kterých kupující v době uzavření kupní smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností zboží, které zboží mělo mít podle kupní smlouvy.

 • V případě prodeje zboží ve snížené jakosti nejsou vady, které zboží může mít, důvodem k reklamaci viz odstavec č. 5. Dále prodávající neručí za nevhodné použití zboží, nebo za použití, pro které není zboží určeno.